ACTIVACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA MUNICIPAL CONTRA EL COVID-19

16/03/2020

ACTIVACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA MUNICIPAL CONTRA EL COVID-19

Expedient: 4306350006-2020-0000100
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Activació del Pla de Contingència Municipal contra el COVID-19

Fets

Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARSCOV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió, cal l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern
Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

Fonaments de dret

  • Article 21.1 k), m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local.
  • Article 53.1 k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
  • Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
  • Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge.
  • Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública.
  • Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
  • Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació amb l’article 66.3 h) i l’article 144 c) del Decret Legislatiu 2/2003de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Instrucció                                                                                                                                                                                                      3-
  • 2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat amb motiu del coronavirus.
  • Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo del Covid-19.

En conseqüència, RESOLC:

Primer.-Constituir el Comitè d'Emergències Municipal de l’Ajuntament de la Galera, integrat per l'alcalde, la primera tinent d'alcalde i la segona tinent d'alcalde.

Segon.-Les funcions d’aquest Comitè seran les definides en l’epígraf

3.4.1. Plans d'Emergència Municipals del Pla d'actuació del PROCICAT
per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc.


Tercer.-Aprovar i activar al municipi el Pla de Contingència Municipal contra el COVID-19, amb l’objectiu d’establir mecanismes per garantir els serveis bàsics i essencials per a la població, en el benentès que aquest Pla no estableix mesures sanitàries sinó garantia de serveis, i es concreta en les mesures recollides en els punts resolutius següents, sense perjudici que aquestes puguin ser actualitzades, reforçades i/o modificades, i sense contravenir el que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.

Quart.-Identificar els serveis bàsics i estratègics que són necessaris garantir per part de l’Ajuntament de la Galera i que a continuació es detallen:

-Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control d'aliments i begudes.

-Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’organització.

-Resolucions dels òrgans de govern.
-Sistemes i serveis informàtics.
-Seu Electrònica.
-Registre general electrònic.
Aquests serveis seran garantits pel personal de l'Ajuntament adscrit a Secretaria així com a la Brigada Municipal, establint-se un torn de treball
presencial que garanteixi la rotació d'aquest personal amb la finalitat d'evitar contactes.

No obstant això, tot el personal haurà d’estar localitzable i disponible durant la seva jornada de treball habitual i haurà de realitzar les tasques de teletreball que pugui desenvolupar des del seu domicili o que li puguin ser assignades, sense perjudici que en qualsevol moment pot ser requerit perquè presti serveis al seu centre de treball i les circumstàncies així ho requereixin.

Cinquè.-El tancament, fins que el canvi de circumstàncies permetin la seva reobertura a l’ús públic i veïnal, de tots els equipaments municipals de tipus cultural, museístic, expositiu, esportiu, educatiu o associatiu.

Sisè.-La suspensió de tots els actes i esdeveniments de caràcter públic organitzats per l’Ajuntament de la Galera, dins el seu terme municipal, en
espais oberts i tancats.

Setè.-Per tal d'evitar les concentracions nombroses de gent al carrer i proporcionar les condicions necessàries perquè els ciutadans estiguin a casa i evitar més contagis en els pròxims dies, es suspèn el mercat setmanal de venda no sedentària fora d’establiment comercial (venda ambulant i de caràcter generalista), permetent exclusivament el proveïment de productes alimentaris a domicili mitjançant atenció telefònica o per internet.

Vuitè.-Pel que fa al consultori local, es prega a la població que no hi acudeixi en cap cas. Els facultatius sanitaris atendran les consultes per telèfon i en aquell moment es donaran les pautes i indicacions oportunes. Cal estar atents als canals de comunicació locals (megafonia, e-bando i pàgina web) per conèixer les actualitzacions que es produeixin en el servei.

Novè.-Determinar que, amb caràcter general, no hi haurà atenció directa al públic a la seu de l’Ajuntament de la Galera. Aquesta atenció serà substituïda per l’atenció telefònica i electrònica en tot allò que sigui possible. Excepcionalment, s’efectuaran tràmits urgents i sempre respectant les mesures de seguretat establertes.

Desè.-La suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament, així com del de prescripció i caducitat dels procediments, conforme a les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març; termes i terminis que es reiniciaran tant bon punt aquesta disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit espuguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.

 

Onzè.-La suspensió de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, i en el cas que sigui indispensable dur a terme alguna sessió plenària extraordinària, aquesta s’efectuarà a porta tancada, sense presència de públic, i amb adopció de les mesures de protecció escaients.

 

Dotzè.-L’apel·lació a la comprensió i al sentit cívic del veïnatge davant d'aquesta situació excepcional i demanar seguir la informació exclusivament a través dels canals oficials habituals, on s'anirà informant puntualment de totes les novetats. Fer una crida a la tranquil·litat i responsabilitat dels veïns i les veïnes, insistint que es tracta de mesures preventives amb l’objectiu de protegir la salut de les persones. Recomanar i demanar que s’extremin les mesures deprevenció, seguretat i neteja recollides en les següents fonts d'informació:

Ministeri de Sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual
/nCov-China/home.htm

Generalitat de Catalunya:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Agenda de salut pública:

http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-Coronavirus-2019-nCoV

Tretzè.-Fer pública aquesta resolució i publicar a la seu electrònica de la corporació els diferents acords i circulars que siguin remesos a l’Ajuntament per les diferents administracions competents en aquesta matèria, així com procedir a la seva difusió per mitjà de les diferents xarxes de comunicació municipal

Catorzè.-Aquestes mesures són d’aplicació fins al 30 de març de 2020, tot i que podran ser prorrogades o modificades segons l'evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.

Quinzè.-Comunicar el present Decret a tots els regidors de la Corporació, així com a tot el personal.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

L'Alcalde.
Ramón Agustín Muñoz Verge

 

(Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de la Galera. Podeu verificar la seva autenticitat através del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 76206C7D647945D18C8DF812E49178E2 i data d'emissió 16/03/2020 a les 13:26:32

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

RAMON AGUSTI MUÑOZ VERGE - DNI ** (SIG) el dia 16/03/2020 a les 13:24:34)